Покупка и аренда на земя

Необходими документи при продажба на имот

1 Документи за собственост

 • Нотариален акт;
 • Решение за възстановяване на правото на собствеността върху земеделските земи;
 • Договор за доброволна делба;
 • Съдебно решение за делба;
 • Саморъчно или нотариално завещание или завет;
 • Постановление от съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот на публична продан;
 • Договор за продажба на наследство
 • Съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
 • Договори за придобиване на имот държавна собственост или общинска собственост

2 Скица на имота

3 Данъчна оценка на имота

4 Удостоверение за наследници /при наследствени имоти/

5 Пълномощно за продажба

Необходими документи при аренден договор

1 Документи за собственост

 • Нотариален акт;
 • Решение за възстановяване на правото на собствеността върху земеделските земи;
 • Договор за доброволна делба;
 • Съдебно решение за делба;
 • Саморъчно или нотариално завещание или завет;
 • Постановление от съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот на публична продан;
 • Договор за продажба на наследство
 • Съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
 • Договори за придобиване на имот държавна собственост или общинска собственост

2 Скица на имота

4 Удостоверение за наследници /при наследствени имоти/

5 Пълномощно за аренда /при необходимост/